Vandrefalk.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vandrefalk.dk på
YouTube

 

 

 

 

Moniterings rådata på Zenodo:

DOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De danske vandrefalke

 

 

I 2001 forsøgte et par vandrefalke at etablere sig på Møns Klint. Det var første gang siden 1972 at vandrefalken gjorde yngleforsøg i Danmark (også den gang på Møns Klint). Forsøget resulterede i tre golde æg, men året efter i 2002 lykkedes det parret at få tre unger på vingerne. Siden har vandrefalken årligt ynglet på Klinten og siden er flere nye lokaliteter kommet til, bl.a. på Stevns Klint og Bornholm. I 2012 er der registreret mindst ti territoriehævdende par, hvoraf i hvert fald de fem har fået unger.

Tre vandrefalkeunger, Bornholm 2009

 

Lige siden det første yngleforsøg i 2001 har der været ønsker om at ringmærke de danske vandrefalkeunger for at kunne følge deres videre liv. I foråret 2009 blev der fra Skov- og Naturstyrelsen givet tilladelse til ringmærkning og en projektgruppe ledet af Zoologisk Museum og med deltagelse fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) blev nedsat. Forfatterne til dette websted medvirkede som ringmærkere.

 

Arbejdet har indtil nu resulteret i tilsammen 35 ringmærkede unger i årene 2009 - 2012. Ungerne er mærket dels med en traditionel metalring og dels med en farvet ring med en tydelig tal/bogstav kombination, som kan aflæses på afstand. Feltornitologer knyttet til DOF's cartakegruppe for Vandrefalk har siden holdt vågent øje med de ringmærkede unger. Vi opfordrer alle til at indsende observationer af ringmærkede vandrefalke (gerne ledsaget af fotos) til Zoologisk Museum, København.

 

I forbindelse med ringmærkningen af ungerne indsamles miljøprøver (ægskalfragmenter, fældede fjer, bytterester) fra redehylden. Disse prøver kan eventuelt senere indgå i en analyse af de danske vandrefalkes belastning med miljøgifte som f.eks. DDT/DDE, PCB'er og bromerede flammehæmmere.

 

På vej til redehylden, Møns Klint

Siden er to af de ringmærkede unger blevet genmeldt som dødfundne. I begge tilfælde er der tale om unger fra reden på Stevns Klint, som blev fundet døde i Sverige få måneder efter udflyvningen. I det ene tilfælde er falkeungen sandsynligvis blevet ramt af toget et sted på strækningen mellem København og Stockholm (den døde unge blev fundet på lokomotivets tag da det var til service i Stockholm) og den anden unge er med stor sandsynlighed blevet ramt af en bil i nærheden af Malmø. Desuden er det nu konstateret at en af de unger (en han) som blev ringmærket i 2009 på Møns klint, har slået sig ned sammen med en hun blot få km syd for sit fødested, dog indtil videre uden ynglesucces.

 

Læs mere om det danske vandrefalkeprojekt i nedenstående feltrapporter.

 

 

 

Se også:

 

 

Knud Falk og Søren Møller © 2009

Senest ændret 2019-03-08 13:30 UTC